Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Zoneatlas Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.12.2022. Viimeisin muutos 18.12.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Zoneatlas Oy, Hallituskatu 21, 33200 Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teemu Joensuu, support@zoneatlas.com, 045 266 2966.

3. Rekisterin nimi

Atla-paikkatietoalustan käyttäjärekisteri, sisältötietokanta sekä suositustyökalu

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Atla-palvelun tarjoaminen verkossa sekä mobiilisovelluksina, pääsynhallinta palvelun käyttäjäkohtaisiin ominaisuuksiin, suositusten laatiminen käyttäjälle sekä henkilökohtaisten, palveluun liittyvien ilmoitusten toimittaminen. Ylläpitokäyttäjien osalta lisäksi sisällönhallintatyökalujen tarjoaminen.

Käyttäjän antamia tietoja voidaan käyttää täydentämään anonymisoituun käyttöstatistiikkaan perustuvaa suosittelualgoritmia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, käyttäjän tuottamat sisällöt, käyttäjälle näytettävät profiiliin yhdistetyt tilastot palvelun käytöstä. Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan sekä tämän jälkeen täyttääksemme lakisääteiset velvoitteet, kuten kirjanpidolliset vaatimukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta Atla-palvelun käyttöliittymien kautta. Lisäksi tietoja voidaan saada sähköpostitse tai puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tai muista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan palveluun esimerkiksi tukea saadakseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).